הפוך לעמוד הבית
יפעת 2

גידול של 4% במכירות קסטרו ברבעון הראשון

30/05/2018

ההכנסות ברבעון גדלו בכ-4% והסתכמו בכ- 245 מיליון ש"ח לעומת כ- 237 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות אינן כוללות את תוצאות הפעילות של חברות קבוצת הודיס המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. המכירות בחנויות זהות גדלו בכ-2.5%. הגידול במכירות החנויות הזהות הושפע, בין היתר, מעיתוי חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון הראשון ואילו ברבעון המקביל אשתקד חל ברבעון השני.

 

הרווח הגולמי גדל ברבעון בכ- 10% והסתכם בכ- 143 מיליון ש"ח (58.1% מהמכירות) לעומת כ- 129 מיליון ש"ח (54.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נובע מירידת שער הדולר ביחס לשקל יחד עם השיפור ביכולות הרכישה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המכירה והשיווק רשמו גידול של כ- 1.8% מתוך סך המחזור. הגידול נובע בין היתר מגידול בהוצאות פחת בשל פחת מואץ בעקבות סגירת חנויות וכן, עקב עיתוי חג הפסח, מגידול בהוצאות הפרסום.

 

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ- 4.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 2.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד אשתקד נבע בעיקר מחלקה של החברה בתוצאות חברות קבוצת הודיס אשר הושפעו מהוצאות בגין אופציות לעובדים וכן הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שהוכרו ביום השלמת עסקאות הרכישה.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון לכ- 1.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 6.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חזק והסתכם ברבעון בכ- 33 מיליון ש"ח.

כתבות נוספות

יפעת אוזן
עבור לתוכן העמוד